Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN

Wij zijn: Reizen De Witte Merel BV, met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Minderbroedersstraat 31 en ondernemingsnummer 0423.951.069

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: 

info@reizendewittemerel.be

DEEL 1 – ALGEMEEN 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail. 
 2. Dienst: de diensten die wij, Reizen De Witte Merel, leveren
 3. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 
 4. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van ondertekening van de offerte. 
 5. Klant: De consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
 6. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jou, als Klant, en wij, als Dienstverlener.  
 7. Producten: 
 8. Pakketreizen
 9. Enkelvoudige reisdiensten
 10. Maatwerk
 11. Verhuur van autocars met chauffeur voor geregeld en ongeregeld vervoer
 12. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 
 13. Website: http://reizendewittemerel.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze diensten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en diensten en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en plichten. 

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een aanbod via een offerte. Onze prijzen worden uitgedrukt in euro. Onze prijzen zijn inclusief BTW. Op autocars wordt 6% BTW aangerekend, op het advies voor reizen bedraag het BTW-tarief  21%.  

3.2. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen.

 • Het  aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, de offerte van het autocarbedrijf aanvaardt, is het geldende aanbod. 
 • Voor de offertes van het reisbureau, behouden wij, als Dienstverlener, het recht om de prijzen in de offerte aan te passen aan prijsfluctuaties en de beschikbaarheid van het voorgestelde. Deze prijzen zijn dagprijzen.

3.3. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs. 

3.4. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Jij, als Klant-consument, ziet hiermee af van jouw herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).  

3.5. Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen, komt de overeenkomst tussen jou, als Klant, en ons, als Dienstverlener, tot stand nadat wij, als Dienstverlener, de offerte aan jou, als Klant, bevestigen. Het niet betalen van het voorschot doet geen afbreuk aan de geldigheid van de annulatie- en wijzigingsvoorwaarden.

Bij het aanbieden van afzonderlijke reisdiensten handelen wij in de hoedanigheid van bemiddelaar. De overeenkomst zal rechtstreeks tot stand komen tussen jou, als Klant, en de leverancier van de betreffende reisdienst.

Artikel 4 – Wijziging en annulatie

4.1. Wijziging en annulatie van Pakketreizen

4.1.1 Opzegging door de reiziger

4.1.1.1. Indien jij, als Klant, de reis wenst te annuleren, dien jij ons, als Dienstverlener, hiervan per mail op de hoogte te stellen met daarin de vermelding van de te annuleren personen en prestatie. Opzegging kan ook fysiek door het plaatsen van een handtekening op het adres van onze maatschappelijke zetel. Fysieke opzeggingen die ons, als Dienstverlener, bereiken op een sluitingsdag of na sluitingsuur, worden geacht te zijn ontvangen op de volgende werkdag.

4.1.1.2. Indien jij, als Klant, de reis opzegt, zullen wij, als Dienstverlener, de volgende vergoedingen aanrekenen.

 • 50,00 euro dossierkost per persoon;
 • Werkelijk gemaakte kosten die niet-terugbetaalbaar zijn of een hogere kost inhouden dan de vermelde dossierkost.

Wanneer wij, als Dienstverlener, optreden als tussenpersoon, gelden de opzeggingsvergoedingen van de organisator, vermeerd met onze 50,00 euro dossierkosten. Elke eventuele terugbetaling zal gebeuren na aftrek van de verzekeringskosten en visakosten.

4.1.2. Wijzigingen door de reiziger

4.1.2.1. Indien jij, als Klant, de overeenkomst met ons, als Dienstverlener, wenst te wijzigen dan zal elke wijziging aanleiding geven tot het betalen van een een forfetaire administratieve kost van 50,00 euro per persoon. Deze kost kan vermeerderd worden met eventuele kosten van onze leveranciers van reisdiensten of van de organisator voor wie wij, als Dienstverlener, handelen als tussenpersoon.

4.1.2.2. Jij, als Klant, aanvaardt dat een wijziging afhangt van de beschikbaarheid en eventuele prijsaanpassingen. Indien de wijziging niet mogelijk is, of het prijsverschil is te groot, dan kan jij, als Klant, afzien van de overeenkomst. De opzeggingsvergoedingen uit art. 4.1.1. zullen van toepassing zijn.

4.1.2.3. In geval van overdracht van de overeenkomst door jou, als Klant, aan een derde, en indien wij, als Dienstverlener, hebben kunnen vaststellen dat deze derde aan alle voorwaarden uit de overeenkomst voldoet, ben jij, als Klant, solidiair met de derde gehouden tot betaling van de kosten die voortvloeien uit de overdracht, vermeerderd met een dossierkost van 50 euro per persoon.

4.1.3. Wijzigingen door ons, als Dienstverlener

4.1.3.1. Wij, als Dienstverlener, behouden het recht om voor het vertrek kleine wijzigingen aan te brengen aan de overeenkomst. Wij zullen jou, als Klant, hiervan steeds op de hoogte brengen.

4.1.3.2. Wij, als Dienstverlener, behouden het recht om kennelijke materiële fouten in de overeenkomst recht te zetten.

4.1.3.3. Indien er ingrijpende wijzigingen aan de overeenkomst moeten worden gebracht, of indien de prijs van de overeenkomst dient te worden verhoogd met meer dan 8%, dien jij, als Klant, ons als, Dienstverlener, binnen een termijn van 2 werkdagen op de hoogte te stellen of jij, als Klant, deze wijzigingen wenst te aanvaarden. Indien jij, als Klant, deze wijzigingen niet wenst te aanvaarden, zullen wij, als Dienstverlener, de overeenkomst als automatisch beëindigd aanschouwen.

Deze kennisgeving dient plaats te vinden per e-mail of door een fysieke handtekening aan de bestelbon.

4.2. Wijziging en annulatie van afzonderlijke reisdiensten

4.2.1. Indien jij, als Klant, een afzonderlijke reisdienst wenst te annuleren, wijzigen of overdragen, kan dit enkel indien de leverancier van deze diensten dit heeft aanvaard en onder zijn voorwaarden.

4.2.2. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien de leverancier de wijziging/ annulatie of overdracht niet heeft aanvaard.

4.2.3. Elke opzegging, wijziging of overdracht door jou, als Klant, moet bekend gemaakt worden aan ons per email of door het fysiek plaatsen van een handtekening. Opzeggingen die ons, als Dienstverlener, bereiken op een sluitingsdag of na sluitingstijd, worden geacht te zijn ontvangen op de volgende werkdag.

Artikel 5 – Offertes

5.1. Alle aanbiedingen en offertes van Reizen De Witte Merel zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door jou, als Klant. De overeenkomst tussen jou, als Klant, en ons, als Dienstverlener, komt tot stand nadat wij, als Dienstverlener, de offerte aan jou, als Klant, bevestigen.

5.2. Offertes van het autocarbedrijf blijven geldig tot 14 werkdagen na offertedatum, tenzij anders vermeld. Elke orderbevestiging door jou, als Klant, verbindt jou, als Klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

Offertes van het reisbureau zijn onderhevig aan beschikbaarheid van het vooropgestelde en prijsfluctuaties. Deze offertes zijn gebaseerd op dagprijzen.

5.3. Alle offertes worden door ons, als Dienstverlener, te goeder trouw opgesteld in functie van de op dat moment beschikbare informatie. Kaarten, foto’s of illustraties op onze offertes zijn louter informatief en niet contractueel.

5.4. Kennelijke materiële fouten in de precontractuele informatie binden ons, als Dienstverlener, niet en mogen door ons, als Dienstverlener, rechtgezet worden.

Artikel 6 – Vergoeding

6.1. Algemeen

De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen dienst of product. De prijzen staan steeds vermeld in onze offerte. Onze prijzen zijn inclusief BTW.

Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra producten/diensten. Eventuele bijkomende kosten, zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant.  

6.2. Facturatie en betaling

6.2.1. Tenzij anders overeengekomen dien jij, als Klant, bij het afsluiten van de overeenkomst een voorschot te betalen van 30% van de totaalprijs. Jij, als Klant, dient dit voorschot uiterlijk 30 dagen voor vertrek te betalen.

6.2.12.  Betaling van producten en diensten gebeuren via:

 • Overschrijving;
 • Op kantoor via Bancontact of kredietkaart;
 • Betaallink Mollie;

6.2.3. Wij, als Dienstverlener, behouden in het geval van de verkoop van een pakketreis het recht om onze prijzen te verhogen in geval van veranderingen in:

 • De prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
 • De hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
 • De wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn

Elke prijsverhoging zal aan jou, als Klant, worden meegedeeld uiterlijk 20 dagen voor de vertrekdatum.

In geval van een verlaging van bovenstaande kosten, na het afsluiten van de overeenkomst en voor de vertrekdatum, heb jij, als Klant, recht op een proportionele prijsvermindering. Wij, als Dienstverlener, behouden in dit geval wel het recht om hiervoor administratieve kosten aan te rekenen.

6.2.4. Wij, als Dienstverlener, zullen jou, als Klant, een factuur bezorgen. Deze dient binnen X werkdagen te worden betaald.

6.2.5. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en ben jij, als Klant, vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 12% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 50,00 euro. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

6.2.6. Daarnaast behouden wij, als Dienstverlener, het recht om in geval van niet-betaling door jou, als Klant, van de facturen binnen de vooropgestelde termijn, de overeenkomst te beëindigen. Dit  mits ingebrekestelling met onmiddelijke uitwerking en een vergoeding die wij, als Dienstverlener, kunnen vorderen ter dekking van onze schade. De voorschotten die jij, als Klant, hebt betaald zullen met deze schadevergoeding worden verrekend.

6.2.7. Wij, als Dienstverlener, behouden het recht om reisdocumenten niet vrij te geven tot zolang jij, als Klant, niet alle facturen hebt betaald.

Artikel 7 –   Herroepingsrecht

Jij, als Klant-consument beschikt, in het algemeen, over een periode van ten minste veertien kalenderdagen waarbinnen jij, als Klant, een overeenkomst op afstand kan herroepen (art. VI.47 WER).

Echter indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien, heb jij, als Klant, geen herroepingsrecht voor de diensten van:

 • accommodatie anders dan voor woondoeleinden,
 • vervoer,
 • autoverhuurdiensten,
 • catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding (art. VI.53, 12° WER).

In concreto betekent dit dat jij, als Klant, met betrekking tot de diensten die jij bij ons, als Dienstverlener, aankoopt niet over het herroepingsrecht beschikt en dus niet over de bedenktermijn van 14 dagen beschikt.

Artikel. 8 – Uitvoering van de overeenkomst

8.1. Wij, als Dienstverlener, bieden verschillende soorten diensten aan.

Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen wij, als Dienstverlener, de volgende diensten aanbieden:

 • Pakketreizen
 • Enkelvoudige reisdiensten
 • Maatwerk
 • Verhuur van autocars met chauffeur voor geregeld en ongeregeld vervoer

8.2. Wij, als Dienstverlener, voeren de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde.

8.3. Indien en voor zoverre een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, hebben wij, als Dienstverlener, het recht om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

Artikel 9 – Betwistingen

Jij, als Klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan ons, als Dienstverlener. 

Jij, als Klant, kunt ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: https://consumentenombudsdienst.be/nl.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1. Algemeen

10.1.1. Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. 

10.1.2. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. Wij, als Dienstverlener, kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele nalatigheid van derden.

10.1.3. Wij, als Dienstverlener, sluiten elke aansprakelijkheid ten opzichte van onze klanten of iedere derde persoon uit, met uitzondering van haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van onze klanten voor opzet of grove schuld.

10.1.4. Wij, als Dienstverlener, beperken onze aansprakelijkheid tot 3x de totaalprijs van de dienst. In geval van persoonlijk letsel of bij opzettelijke/ door nalatigheid veroorzaakte schade kan men hiervan afwijken. In dat geval is onze aansprakelijkheid beperkt voor zover internationale verdragen grenzen stellen aan de voorwaarden waaronder wij, als dienstverlener, schadevergoeding moeten betalen.

10.1.5. Jij, als Klant, bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en jouw persoonlijke bezittingen.

10.1.6. Jij, als Klant, bent aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van ons, als Dienstverlener, of van onze aangestelde.

10.2. Aansprakelijkheid bij overmacht

10.2.1. Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan ons verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Jij, als Klant, wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door ons, als Dienstverlener, op de hoogte gesteld van de overmacht.

10.2.2. Indien wij, als Dienstverlener, ten tijde van het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk een deel van onze verplichting uit de overeenkomst zijn nagekomen, ben jij, als Klant, verplicht om dit gedeelte te vergoeden.

10.3. Relaties met derden

Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking en diensten van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

10.4. Website

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

Artikel 11 – Non-conformiteit en bijstand

11.1. Jij, als Klant, bent verplicht om ons, als Dienstverlener, onverwijld op de hoogte te brengen van elke non-conformiteit die jij, als Klant, ter plaatse vaststelt.

Deze klachten dien jij, als Klant, aan ons, als Dienstverlener, op de volgende wijze kenbaar te maken:

 • Binnen de kantooruren fysiek, per telefoon (+3211685462) of via email (info@reizendewittemerel.be).
 • Op het noodnummer dat na de kantooruren via ons antwoordapparaat wordt doorgegeven.

11.2. In het geval dat wij, als Dienstverlener, slechts optreden als tussenpersoon, zal jij, als Klant, zowel de organisator als ons, als Dienstverlener, op de hoogte brengen van jouw klacht.

11.3. Jij, als Klant, draagt de financiële gevolgen van het niet correct en onverwijld op de hoogte brengen van ons, als Dienstverlener.

Artikel 12 – Reisdocumenten

12.1. Jij, als Klant, dient in het bezit te zijn de benodigde geldige reisdocumenten. In sommige gevallen volstaat een identiteitskaart, in andere gevallen zal jij, als Klant, in het bezit moeten zijn van een internationaal paspoort en een eventuele visa. Wij, als Dienstverlener, zullen deze informatie doorgeven bij het sluiten van de overeenkomst. Jij, als Klant, zal voor het vertrek nog eens opnieuw kijken naar de meest recente informatie op de volgende websites:

12.2. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van nalatigheid van jou, als Klant, op dat vlak.

Artikel 13 – Gezondheid

13.1. Wij, als Dienstverlener, kunnen de gezondheidstoestand van jou, als Klant, niet kennen. Op jou, als Klant, rust de plicht om zelf de nodige inlichtingen in te winnen omtrent de gezondheidsformaliteiten op de gekozen bestemming.

13.2. Jij, als Klant, verklaart dat je medisch, fysiek en psychisch in staat bent om de gekozen reis te ondernemen. Indien jij, als Klant, een fysieke of psychische beperking hebt, een mobiliteitsbeperking hebt of aan een ziekte lijdt die een behandeling vergt of indien je zwanger bent, moet jij, als Klant, ons, als Dienstverlener, daar verplicht van op de hoogte stellen. Wij, als Dienstverlener, behouden ons het recht voor om jou, als Klant, voor een reis te weigeren indien, om objectieve en niet-discriminatoire redenen, blijkt dat jij, als Klant, niet in staat bent om deel te nemen.

13.3. Jij, als Klant, wordt aangeraden om aangepast materiaal en uitrusting te voorzien in functie van de aard van de reis, behalve indien dit is inbegrepen in het pakket. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de nalatigheid van jou, als Klant, op dat vlak.

13.4. Jij, als Klant, wordt aangeraden om inzake gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden de website van de FOD Buitenlandse zaken te raadplegen. https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

Artikel 14 – Financieel onvermogen

Zoals de wet voorziet ben jij, als Klant, beschermd tegen financieel onvermogen van ons, als Dienstverlener, door het Garantiefonds reizen (Metrologielaan 8, 1130 Brussel) als zekerheid voor de repatriëring van de reizigers en de terugbetaling van alle betaalde sommen.

Artikel 15 – Vluchten

15.1. De vluchturen die door ons, als Dienstverlener, worden meegedeeld in onze offertes zijn onder voorbehoud. Elke wijziging zal onverwijld aan jou, als Klant, worden meegedeeld.

15.2. De identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zal aan jou, als Klant, bekend gemaakt worden uiterlijk op de reisdocumenten conform Verordening EU 2011/2005.

15.3. Jij, als Klant, bent verplicht om zich tijdig aan te bieden voor de inscheping, met alle nodige reisdocumenten. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor incidenten, zoals een vluchtweigering, veroorzaakt door opzet of of de nalatigheid van jou, als Klant.

15.4. Jij, als Klant, bent verplicht om alle verlies of diefstal van, of schade aan bagage aan te geven aan de uitvoerende luchtvaartmaatschappij. Een PIR (property irregularity report) dient opgemaakt te worden. Bij transport per autocar dient een attest aan de begeleidende medewerker gevraagd te worden.

15.5. De luchtvaartmaatschappijen die op de zwart lijst van de Europese Commissie in toepassing van EU Verordening 2311/2005 van 14 December 2005 kunnen hier worden gevonden : https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_en

Artikel 16 – Intellectueel eigendomsrecht

16.1 Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads en/of materialen, en overige inhoud op de website, eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

16.2. Wij, als Dienstverlener, verlenen aan jou, als Klant, een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten te gebruiken onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. 

16.3. Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud uit voornoemde documenten, opgesteld door ons, als Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 

16.4. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 

Artikel 17 – Gegevensverwerking 

17.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij, als Klant je akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de privacy policy die toegankelijk is op onze website.  

17.2. In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichtten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. Jouw contactgegevens kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren. 

Artikel 18– Geheimhouding 

18.1. Reizen De Witte Merel is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die jij, als Klant, hebt meegedeeld tijdens, voorafgaand of na de dienst.

18.2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door jou, als Klant, is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

18.3. Jij, als Klant, bent ook verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie zoals bedrijfsgeheimen van Reizen De Witte Merel in verband met eender welk bedrijfsfacet, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden,…

18.4. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak één van beide partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

18.5. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout.

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 500,00 euro – onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

Artikel 19 – Algemeen 

19.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

19.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

19.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen die niet onderworpen zijn aan de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen krachtens de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen, behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken waar onze maatschappelijke zetel gelegen is, tenzij dwingend recht anders bepaalt.   Onderkant formulier